תקשי”ר

התקשי"ר - תקנון שירות המדינה, הינו קובץ הוראות וכללים המסדיר את ניהולו של שירות המדינה
בתחום משאבי האנוש והמפרט את זכויותיהם וחובותיהם של עובדי המדינה. התקשי"ר חל במישרין על עובדי מדינה
במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, על עובדי מערכת הבריאות הממשלתית ועל עובדי מערכת הביטחון האזרחית
(למעט עובדים המועסקים לפי הסכמים קיבוציים - מפעליים מיוחדים).

להלן פרקים נבחרים מהתקשי"ר.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: