קופת גמל עמ”י

הלוואה בתנאים אטרקטיביים לעמיתי קופת גמל עמ"י

קופת גמל עמ"י יצאה במהלך מנצח לניהול השקעות - להרחבה (מ)

לתיאום פגישה אישית עם נציג עמ"י לבחינת מצב החסכון שלכם, מסלולי השקעה, דמי ניהול, תשואות ועוד (מ) למידע נוסף

משרדי החברה:
כתובת: ארלוזורוב 93 תל אביב
טלפון- 03-6957171
פקס- 03-6961150
דוא"ל:  [email protected]

מידע כללי

עמ"י -חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ הוקמה בשנת 1996.
הקופה מפעלית ומיועדת לעמיתים עובדי מדינה ועובדי תאגידים אחרים אשר הארגון היציג שלהם הינו הסתדרות עובדי המדינה.
הכספים מופרשים לקופה למטרת תגמולים לשכירים או תגמולים לעצמאים.

שיעורי ההפרשות לשכירים

ההפרשות לשכירים הן בגין רכיבי השכר הלא פנסיוניים, על פי הסכמי עבודה.שיעורי ההפרשות המרביים מרכיבי שכר שאינם פנסיונים עד שנת 2004 היו: 5% מהעובד ו- 5% מהמעביד. בעקבות הרפורמה במס, החל מחודש ינואר 2005 ניתן להגדיל את ההפרשות לתגמולים לשכירים ל- 7% על ידי העובד ו- 7.5% על ידי המעביד.

עמיתים עצמאיים

עמיתים עצמאיים הצטרפו לקופה לראשונה בשנת 2002, כחלק מיישום הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.
העמיתים העצמאים הם עובדים שכירים, עובדי מדינה ועובדי תאגידים אחרים, אשר הארגון היציג שלהם הינו הסתדרות עובדי המדינה, שבחרו בחלופה של הפקדה של המעביד בשיעור של 7% מרכיבי שכר (שאין בגינם הפרשה לפנסיה) לחשבון של עמית עצמאי על שם העובד.

מסלולי השקעה בעמ"י

לבחירת עמיתי עמ"י שלושה מסלולי השקעה:
מסלול כללי – מסלול ההשקעה הכללי אליו מועברות מלוא הפקדות העמית, אלא אם ניתנה הוראה אחרת על-ידי העמית, כאמור בתקנון זה, בו יושקעו כספי החוסכים במסלול זה על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בכל נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו"ל, על פי ההסדר החוקי ולרבות באג"ח של ממשלת ישראל, אג"ח קונצרניות, פיקדונות בבנקים, במניות, בנגזרות של מניות, אג"ח להמרה, הלוואות, מקרקעין ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי (קידוד 520042581-161-0161).
מסלול אגח עד 10 מניות- בו יושקעו כספי החוסכים במסלול זה ל פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בכל נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו"ל, על פי ההסדר החוקי ולרבות באג"ח של ממשלת ישראל (לרבות מק"מים), אג"ח קונצרניות, פיקדונות בבנקים, בקרנות נאמנות ובתעודות סל המתמחות בהשקעות אלו בשיעור שלא יפחת מ 75%, במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות (שניהם להלן: "מניות") ובלבד שההשקעה במניות לא תעלה על 10% מנכסי המסלול, ובכפוף לאמור לעיל, בהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי (קידוד 520042581-161-8258).
מסלול ללא מניות – מסלול בו יושקעו כספי החוסכים במסלול זה ללא כל השקעה במניות ובכפוף לאמור על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בכל נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו"ל, על פי ההסדר החוקי ולרבות באג"ח של ממשלת ישראל, אג"ח קונצרניות, פיקדונות בבנקים ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי (קידוד 520042581-161-1434).

הצטרפות לקופת הגמל

על מנת להצטרף לקופת גמל על העובד למלא טופס להורדת הטופס נא לחץ כאן לצרף תצלום תעודת זהות ולהעביר את המסמכים המקוריים בדואר למשרדי החברה (ארלוזורוב 93, תל אביב יפו 6209801).

פרוט הזכויות בעלי המניות בחברה המנהלת:

הסתדרות עובדי המדינה – 26% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ו-33.33% מהזכויות למינוי דירקטורים.העמיתים -74% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ו-66.67% מהזכויות למינוי דירקטורים.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: