תנאי הזכאות המעודכנים ליציאה לסמינרים בארץ

כללי:
א. הזכאות לכלל פעילויות העמותות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
ב. זכויות העמית שיפורטו להלן יינתנו בתנאי ששולמו עבור העמית דמי החבר בגין אותה שנה.
ג. החל משנת 2024 תשלום דמי החבר יתבצע ע"י המעסיק בלבד.
ד. החל משנת 2024 העמותות משלבות ידיים וכל סל הפעילויות של כל אחת מהעמותות יהיה פתוח לכלל העמיתים בעמותות.
ה. הסבסוד לפעילויות השונות ניתן לעמית בנפרד על ידי כל אחת מהעמותות, בהתאם להחלטות הנהלת העמותה על גובה הסבסוד.
ו. בהתאם לזאת, עמית בשתי העמותות יהיה זכאי להשתתף בכל פעילויות העמותות בסבסוד מלא ואילו עמית בעמותה אחת בלבד, יהיה זכאי להשתתף בכל פעילויות העמותות בסבסוד חלקי בלבד, שיינתן ע"י העמותה אליה הוא משתייך. יש להקפיד ולבדוק לפני הרישום את גובה הסבסוד המוצע לפעילות בהתאם לעמותה אליה משתייך העמית.
ז. סבסוד הפעילויות בהתאם לחלקיות המשרה של העמית. עמית במשרה חלקית יקבל סבסוד בהתאם לפעילות.
ח. העמיתים אחראים להסדיר את נושא היעדרותם מהעבודה בגין כל פעילות במסגרת העמותות, עפ"י הנהלים הנהוגים במקום עבודתם.
ט.עמית זכאי לצאת לסמינר בארץ אחת לשנה ולסמינר בחו"ל אחת ל- 3 שנים. עמית רשאי לבחור האם באותה שנה יוצא לארץ או לחו"ל, בהתאם לזכאותו.

סמינרים בארץ:
א. השתתפות בסמינר מותנית במילוי טופס ההרשמה. באחריות העמית המעוניין בחדר זוגי למצוא לו שותף לחדר ולהירשם יחד. חדר יחיד הינו בתוספת תשלום.
ב. מספר המקומות מוגבל וההרשמה הינה ע"ב מקום פנוי.
ג. קבלת חדרים: החל מהשעה 15:00.
ד. פינוי חדרים: עד השעה 11:00. בשבת פינוי עד השעה 14:00 (אלא אם צוין אחרת).
ה. קבלת החדר מותנית בהצגת תעודת זהות. בהזמנת חדר לשני עמיתים, מותנית קבלת החדר בעת הגעת שני העמיתים יחד והצגת תעודות מזהות.
ו. מודגש ומובהר בזאת לתשומת לב העמיתים, כי בקשות מיוחדות בנוגע לסוג החדר, גודלו, מיקומו במלון לרבות קומה, או כיוון, קיום / היעדר דלת מקשרת בין חדרים, פינוי מאוחר בשבת, תפריט מזון מיוחד, מתקני המלון וכיו"ב, ככל שיהיו, יבדקו מול המלון ויאושרו ע"פ שיקולי המלון. העמותה לא תהיה מחויבת בשום מקרה בנוגע לבקשות מסוג זה והן אינן באחריות העמותה.
ז. חניה במלון : במידה וקיים הסדר חניה, יהיה כרוך בתשלום נוסף ישירות למלון ובהתאם לדרישותיו.
ח. בסיס האירוח: האירוח במלונות הינו ע"ב חצי פנסיון, אלא אם כן צוין אחרת. במלונות "הכל כלול" תינתן בנוסף ארוחת צהרים ביום ההגעה או ביום העזיבה.
ט. הרצאות ותעודות: קבלת תעודת השתתפות בסמינר, מותנית בנוכחות בכלל ההרצאות. בנוסף, אי השתתפות בהרצאות, מקנה לעמותה את הזכות לחייב את העמית בעלות המלאה של הסמינר ו/או לבטל את השתתפותו בפעילויות העמותה בשנה הבאה.
י. יש להגיע להרצאות בלבוש הולם ומכבד ולא תורשה כניסת ילדים להרצאות.
יא. העמותה משאירה לעצמה את הזכות לשנות את נושא הסמינר, מועדו ומיקומו במידת הצורך.
יב. קבוצות הומוגניות יאורגנו ע"י יו"ר הועד ו/או מי מטעמו ויינתן סיוע בהיסעים בהתאם לנהלי העמותה.
יג. במידה ועלות הסמינר לאדם תהא נמוכה מגובה הסבסוד לאותה שנה לא יינתן החזר חלקי של הזכאות.
יד. קיום הסמינר מותנה במינימום נרשמים בהתאם להחלטות העמותה והעמותה רשאית לבטלו במידת הצורך.

השתתפות ונוכחות בסיורים לימודיים ומקצועיים:
א. חלה חובת השתתפות בכל ההרצאות, בהתאם לתוכנית הסמינר, לכל עמית המשתתף בסמינר.
ב. עמית שיעדר ו/או לא ישתתף באופן מלא בכל ההרצאות בהתאם לתוכנית יחויב במלוא עלות הסמינר ו/או יעלה לוועדת משמעת, בה יוחלט כיצד לנהוג בעניינו.

הכרת המעסיק בימי היעדרות בשכר:
א. בסמינרים מקצועיים – המשרדים רשאים בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי, לאשר למשתתף עד 2 ימי היעדרות
בשכר אחת לשנתיים.
ב. בסמינרים מקצועיים בארץ – מעסיק יכול, בכפוף לשיקול דעתו, לאשר את ימי הסמינר כימי השתלמות (בכפוף לשינויים ועדכונים בהסכמים קיבוציים קרובים).
ג. ימי היעדרות בשכר, יאושרו רק בדיעבד, לאחר החזרה מהסמינר ובכפוף לקבלת תעודה מהעמותה.

דמי ביטול:
סמינרים בארץ
א. במקרה של ביטול ההשתתפות בכל מועד לאחר ביצוע ההזמנה יגבו דמי טיפול בסך 70 ₪ להזמנה.
ב. במידה והביטול יחול בתקופה הקצרה מ- 14 יום ממועד הסמינר, יגבו דמי ביטול מלאים.
ג. אי הגעה למלון יחשב ל- 100% דמי ביטול.

תוכניות הסמינר:
א. תוכניות הסמינר ולוחות הזמנים ייקבעו על ידי העמותה בהתאם לשיקול דעתה וכן, יכולות להשתנות.
ב. לוחות הזמנים, העברות ובתי המלון, עשויים להשתנות בשל נסיבות שאינן בשליטת העמותה ובנסיבות כח עליון.
ג. מובהר כי בכל מקרה, בסמינרים בארץ – יש לפעול בהתאם להנחיות ראש הקבוצה והמדריך
ט.ל.ח

לחוזר המלא – זכאות, הוראות ותנאים להשתתפות בפעילות העמותות


הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: