הארכת תקופת ההכרה של קורסי גמול השתלמות בשל מגפת הקורונה

  1. בהתאם להסכמים הקיבוציים שעניינים גמול השתלמות נקבעו לגבי העובדים כללי התיישנות ברורים לגבי הכרה בלימודים לצורכי קביעת הזכאות לגמול השתלמות. הכללים קובעים כי בעת בחינה בקשה ספציפית לגמלות השתלמות יוכרו רק לימודים בקורסים ובהשתלמויות שהסתיימו בתקופת הזמן המוגדרת כתקופת התיישנות.
  1. אלא שבשל מגפת הקורונה הוטלו הגבלות על התקהלות של למעלה ממספר מסוים של אנשים, אשר היקשו על האפשרות של למידה פרונטלית בקורסים והשתלמויות לצורכי הכרה בלימודים המזכים בגמול השתלמות, הגבלות אשר היקשו על העובדים להשלים את מספר שעות הלימוד הנדרשות לצורך זכאות לגמול השתלמות תוך עמידה בכללי ההתיישנות.
  1. בהתאם להחלטת ועדת מעקב מיום 28.2.2021, ולפיה התקופה שמיום 1.3.2020 ועד ליום 30.4.2021 לא תבוא במניין תקופת ההתיישנות הקבועה בכללי ההתיישנות. ככל שתקופת הגבלות תוארך, הצדדים יידונו בהארכת התקופה הנ"ל.

לדוגמה:

  • עובד עליו חל ההסכם הקיבוצי שעניינו גמול השתלמות לעובדים בדירוג המנהלי. עפ"י ההסכם הקיבוצי לימודים שהסתיימו ב – 5 שנים אחרונות שקדמו למועד הגשת הבקשה לוועדת גמול השתלמות יוכרו לגמול השתלמות. בהנחה והלימודים לקורס הראשון שלמד העובד המזכה בגמול השתלמות הסתיימו ביום 1.9.2015. תקופת ההתיישנות נספרת מיום 1.9.2015 פרק הזמן לסיום תקופת ההתיישנות הינו ביום 31.8.2020 (לאחר 5 שנים). עם זאת, בהתאם להחלטת ועדת המעקב התקופה מיום 1.3.2020 ועד ליום 30.4.2021 לא תבוא במניין תקופת ההתיישנות, כך שלעובד נותרו 6 חודשים להשלמת הלימודים לגמול השתלמות לאחר יום 31.4.2021 (עד ליום 31.10.2021). במקרה זה, ניתן להכליל קורס שהסתיים ביום 1.9.2015 וקורס שהסתיים ביום 31.7.2021 לגמול השתלמות.
  • עובד עליו חל ההסכם הקיבוצי שעניינו גמול השתלמות לעובדים בדירוג המנהלי. עפ"י ההסכם הקיבוצי לימודים שהסתיימו ב – 5 שנים אחרונות שקדמו למועד הגשת הבקשה לוועדת גמול השתלמות יוכרו לגמול השתלמות. בהנחה והלימודים לקורס הראשון שלמד העובד המזכה בגמול השתלמות הסתיימו ביום 1.9.2017. תקופת ההתיישנות נספרת מיום 1.9.2017 פרק הזמן לסיום תקופת ההתיישנות הינו ביום 31.8.2022 (לאחר 5 שנים). עם זאת, בהתאם להחלטת ועדת המעקב התקופה מיום 1.3.2020 ועד ליום 30.4.2021 (14 חודשים) לא תבוא במניין תקופת ההתיישנות. במקרה זה, העובד יוכל להשלים את הלימודים לגמול השתלמות לאחר יום 31.8.2022 (עד ליום 31.10.2023 – 14 חודשים סה"כ). כלומר, ניתן להכליל קורס שהסתיים ביום 1.9.2017 וקורס שהסתיים ביום 31.10.2023 לגמול השתלמות.

לפרטים ושאלות נוספות יש לפנות לוועדת גמול ההשתלמות הרלוונטית בהתאם לדירוגו של העובד.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: