שיעור דמי הביטוח

ביטוח הדדי של עובדי המדינה

  1. פרמיה חודשית עובדים וגמלאים- 18.25 ₪  צמוד למדד.
  2. מענק פטירה עובד פעיל - 95,480  ₪  צמוד למדד.
  3. מענק נכות 100% לצמיתות-עובד פעיל - 95,480 ₪  צמוד למדד.
  4. מענק פטירה גמלאי- 31,827 ₪  צמוד למדד.

נכון לחודש דצמבר 2019

הערות:

  • הפרמיה והמענק יוצמדו למדד המחירים לצרכן המתפרסם ב - 15 לכל חודש.
  • שיעור דמי הביטוח ומועד תשלומם יהיו בהתאם להחלטות כפי שתתקבלנה מעת לעת, ע"י הנהלת הקרן. למען מנוע ספקות, ההנהלה תוכל לשנות את שעור דמי הביטוח, ומועד התשלום, אף במהלך שנת הביטוח.
  • למען מנוע ספקות, הרי דמי הביטוח יהיו שנתיים ויחייבו במלוא תשלומם אף אם חבר הצטרף לקרן במהלך השנה.
הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: