קרן השתלמות- מידע נוסף

הפקדות

בהתאם לתקנון הקרן, שיעורי ההפקדות מהשכר הם כמוסכם בין העמית לבין מעבידו ובהתאם להוראות הדין, ובלבד שהעמית ישלם אף הוא לקרן מדי חודש שליש לפחות מהסכום שמפקיד מעבידו עבורו. הפקדות בגין שכר העולה על התקרה הקבועה בדין או בגין שנים קודמות אינן נהנות מהטבות מס ומהוות הכנסה לעובד. 

משיכת כספים מהקרן

1. לאחר תום 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה/ משיכה אחרונה.
2. לאחר תום 3 שנים ממועד ההפקדה הראשונה/ משיכה אחרונה במידה והגיע ל"גיל הפרישה" כאמור בחוק "גיל פרישה".
3. לאחר 3 שנות וותק זכאות למלגת השתלמות בארץ או בחו"ל יובא לאישור הועדה המקצועית של הקרן (לקבלת טפסים להגשת בקשה לאישור כאמור – יש לפנות להנהלת הקרן.
4. ע"י מוטבי העמית לאחר פטירתו.
5. משיכה שלא כדין  בקיזוז מס בשיעור תקרת גובה המס השנתי מכספי המעסיק ומרווחי חלק העובד. על המבקש פטור ממס להמציא אישור מפקיד שומה.
טפסים ניתן לקבל במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה תחת הלשונית "טפסים להורדה".
משיכת כספים תתבצע בתוך 4 ימי עסקים גמל מיום קבלת בקשת המשיכה בסניפי הבנק / הנהלת הקרן, ובהתאם להוראות הדין, והכל בכפוף לכך שצורפו כל המסמכים הנדרשים.

העברה מקרן השתלמות אחת לאחרת

העמית יפנה לקרן אליה הוא מעוניין להעביר הכספים (להלן הקרן המעבירה).
ההעברה תתבצע בהתאם לבקשה חתומה של העמית , פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים אם נדרשים.

על ההעברה להתבצע, בהתאם לתקנות מס הכנסה, תוך 20 ימי עסקים גמל מיום קבלת הבקשה במשרדי החברה, ובהתאם להוראות הדין, והכל בכפוף לכך שצורפו כל המסמכים הנדרשים.
עם קבלת הכספים בקרן המועברת מתעדכן הוותק בחשבון בהתאם לזה שהיה קיים בקרן המעבירה.

תשלומי מעסיק תקנות מס הכנסה

עפ"י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקרן את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית , מספר חשבונו בקרן (אם אינו חדש) , סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו , חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם ופרטים נוספים כפי שיידרשו על פי הדין מעת לעת.
על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לקרן לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):

שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
בגין תשלומים המועברים באיחור לקרן, על המעסיק להעביר ריבית פיגורים בהתאם לדין או לפי רווחי הקרן, הגבוה מביניהם.

פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר. קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.
חלה אחריות על המעסיק לעמוד במועדי התשלום הנ"ל.
הודעות על פיגור בהפקדות המעסיק נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
עם הפסקת עבודת העמית / יציאת העמית לחל"ת / יציאת העמית לחל"ד יש להודיע להנהלת הקרן בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקרן לא תחשב לפיגור.

הפקדות

בהתאם לתקנון הקרן, שיעורי ההפקדות מהשכר הם כמוסכם בין העמית לבין מעבידו ובהתאם להוראות הדין, ובלבד שהעמית ישלם אף הוא לקרן מדי חודש שליש לפחות מהסכום שמפקיד מעבידו עבורו. הפקדות בגין שכר העולה על התקרה הקבועה בדין או בגין שנים קודמות אינן נהנות מהטבות מס ומהוות הכנסה לעובד. 

 

משיכת כספים מהקרן

1. לאחר תום 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה/ משיכה אחרונה.
2. לאחר תום 3 שנים ממועד ההפקדה הראשונה/ משיכה אחרונה במידה והגיע ל"גיל הפרישה" כאמור בחוק "גיל פרישה".
3. לאחר 3 שנות וותק זכאות למלגת השתלמות בארץ או בחו"ל יובא לאישור הועדה המקצועית של הקרן (לקבלת טפסים להגשת בקשה לאישור כאמור – יש לפנות להנהלת הקרן.
4. ע"י מוטבי העמית לאחר פטירתו.
5. משיכה שלא כדין  בקיזוז מס בשיעור תקרת גובה המס השנתי מכספי המעסיק ומרווחי חלק העובד. על המבקש פטור ממס להמציא אישור מפקיד שומה.
טפסים ניתן לקבל במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה תחת הלשונית "טפסים להורדה".
משיכת כספים תתבצע בתוך 4 ימי עסקים גמל מיום קבלת בקשת המשיכה בסניפי הבנק / הנהלת הקרן, ובהתאם להוראות הדין, והכל בכפוף לכך שצורפו כל המסמכים הנדרשים.

 

העברה מקרן השתלמות אחת לאחרת

העמית יפנה לקרן אליה הוא מעוניין להעביר הכספים (להלן הקרן המעבירה).
ההעברה תתבצע בהתאם לבקשה חתומה של העמית , פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים אם נדרשים.

על ההעברה להתבצע, בהתאם לתקנות מס הכנסה, תוך 20 ימי עסקים גמל מיום קבלת הבקשה במשרדי החברה, ובהתאם להוראות הדין, והכל בכפוף לכך שצורפו כל המסמכים הנדרשים.
עם קבלת הכספים בקרן המועברת מתעדכן הוותק בחשבון בהתאם לזה שהיה קיים בקרן המעבירה.

 

תשלומי מעסיק תקנות מס הכנסה

עפ"י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקרן את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית , מספר חשבונו בקרן (אם אינו חדש) , סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו , חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם ופרטים נוספים כפי שיידרשו על פי הדין מעת לעת.
על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לקרן לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):

שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
בגין תשלומים המועברים באיחור לקרן, על המעסיק להעביר ריבית פיגורים בהתאם לדין או לפי רווחי הקרן, הגבוה מביניהם.

פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר. קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.
חלה אחריות על המעסיק לעמוד במועדי התשלום הנ"ל.
הודעות על פיגור בהפקדות המעסיק נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
עם הפסקת עבודת העמית / יציאת העמית לחל"ת / יציאת העמית לחל"ד יש להודיע להנהלת הקרן בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקרן לא תחשב לפיגור.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: