קרן השתלמות החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ

מה חדש בקרן ההשתלמות ?

מסלולי השקעה חדשים - הלוואות - הרחבת השירותים לעמיתים


לתיאום פגישה אישית עם נציג קרן ההשתלמות לבחינת מצב החסכון שלכם, מסלולי השקעה, דמי ניהול, תשואות ועוד

משרדי החברה:
כתובת: בית הדפוס 11, ירושלים 9134401
טלפון: 02-6542711
פקס: 02-6542710
דוא"ל: [email protected]

מידע כללי:

החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ עוסקת בניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה (להלן "הקרן") בנאמנות וזוהי פעילותה היחידה. הקרן הוקמה במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי, ביום 11 במרץ 1981.
הקרן מיועדת לעמיתים שכירים, ומיועדת לכל אחד מאלה: עובד מדינה או עובד בתאגיד ממשלתי או בתאגיד שהיה תאגיד ממשלתי, המדורג בדירוג המנהלי או בדירוגים אחרים, לרבות עובד בדירוג מקביל לדירוג המנהלי, או עובד בדירוג המנהלי או מקביל בארגונים אחרים שהדירקטוריון יאשר את הצטרפותו וגמלאי, שהיה עובד כאמור בהגדרה זו.

הכספים מופרשים לקרן למטרות השתלמות וחיסכון.
הקרן התקשרה עם לאומי שירותי שוק ההון בע"מ מקבוצת לאומי לצורך מתן שירותי תפעול לקרן, במסגרתם ניהול חשבונות הקרן וחשבונות העמיתים לפי תקנון הקרן ועל פי הדין.

בעלי השליטה בקרן

מדינת ישראל והסתדרות העובדים הכללית החדשה.

פיקוח

הקרן מפוקחת על ידי אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות.
מידע לעמית(המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלב, אך מיועד לנשים וגברים כאחד)

הצטרפות לקרן ההשתלמות

להצטרפות לקרן ההשתלמות יש למלא את טופס ההצטרפות על כל סעיפיו, כולל מינוי מוטבים ולצרף צילום תעודת זהות. יש להעביר הטפסים להנהלת קרן ההשתלמות עפ"י הכתובת הרשומה בטופס לאחר החתמת המעסיק.
ניתן להצטרף לקרן למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית. כאמור, הוותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא לפני אותה שנת מס.
לדוגמא: עמית לגביו הופקדו ביולי הפרשות שבוצעו ממשכורת חודש יוני 2013 בגין החודשים 06/2013 -01, - ובתנאי שהמעסיק דיווח לקרן לגבי התקופה שבגינה מופקדות ההפקדות - תאריך תחילת הוותק לגביו יהא 31/01/13.

למידע נוסףהדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: