מכרזים

הליכי מיון למכרז פנימי ובן מוסדי
סדרי העבודה של וועדת הבוחנים
סיכומי וועדת הבוחנים
השגה ועוד
לחץ כאן לתקשי"ר

בהתאם לדו"ח הרפורמה ,ליצירת תנאים לפתיחת אפשרויות תנועה וקידום עובדים ולעידוד מעברים בין משרדי הממשלה, פרסמה נציבות שירות המדינה את המעבר למכרז בין משרדי במקום מכרז פנימי לדרגות 41-44 בדירוג המח"ר ובמקבילותיהן בדירוגם האחרים.

בשנים האחרונות התקבלו פניות רבות של עובדים המבקשים כי עברם המשמעתי לא יובא בפני וועדת המכרזים ולא יובא במניין השיקולים בזמן שהם מועמדים למשרה במסגרת מכרז.

נוהל חדש של אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, מסדיר לראשונה את נושא מחיקת הליכי משמעת ובכך מאפשר גם לעובדי מדינה אשר מעדו וכשלו בעבירות משמעת לפתוח דף חדש ונקי בהמשך דרכם בשירות המדינה.

בנוהל נקבע כדלקמן:

הרשעה משמעתית תימחק בחלוף שבע עשרה שנים מיום מתן פסק הדין.
הליך משמעתי (לפי סעיף 31 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ז – 1963, יימחק כעבור שבע שנים במקרה של נזיפה.
הליך משמעתי (לפי סעיף 31 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ז – 1963, יימחק כעבור חמש שנים במקרה של התראה.
יחד עם זאת נקבע, כי מחיקת ההליכים המשמעתיים תיעשה רק במקום בו עובד לא נכשל בעבירת משמעת נוספת בתקופת המחיקה.

עוד נקבע בנוהל, כי ההחלטה בדבר מחיקה, לא תחול במקום בו עובד מגיש את מועמדותו למשרה שמינויה טעון את אישור הממשלה, או למשרה שהנושא בה צריך להיות כשיר להתמנות כשופט בית משפט שלום לפחות.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: