מי מבוטח

אלה המבוטחים לסוגיהם בביטוח ההדדי:

למקרה מוות או נכות – חבר

א. עובד מדינה שהינו במעמד קבוע, זמני, המועסק עפ"י חוזה מיוחד, וכן עובד ארעי המועסק לפחות 12 חודש.

ב. עובד בחברות ממשלתיות ובתאגידים ממשלתיים אשר הנהלת הקרן אישרה מפעם לפעם, בהחלטה מיוחדת, כי עובדיהם יחשבו כחברים בקרן, ובלבד שמעמדו הינו קבוע, זמני, או מכח חוזה מיוחד, או עובד ארעי המועסק לפחות 12 חודש.

ג. האמור בסעיף א', ב', לעיל, בתנאי שהעובד הצטרף לקרן לא יאוחר מאשר תוך 12 חודשים מיום הגדרת מעמדו כעובד זמני, או קבוע, או מכח חוזה מיוחד, בשרות המדינה, או בחברה, או בתאגיד, או לחילופין, תוך 12 חודשים ממועד החלטת הנהלת הקרן על צירוף עובדי חברה או תאגיד כחברים בקרן, הכל לפי המאוחר, ובתנאי נוסף כי המשיך להיות חבר בקרן ברציפות כל עוד הינו עובד בשרות המדינה, בחברה או בתאגיד שאושרו כאמור, ושילם כל השנים, באופן רציף וסדיר, את דמי הביטוח.
למען מנוע ספקות הרי קיימת רציפות זכויות לחברים שעברו משרות המדינה לחברות או תאגידים, ולהיפך, ובלבד שעובדי החברות או התאגידים חברים בקרן.

על אף האמור לעיל ניתן לצרף חבר אך לאחר חלוף 12 חודש מיום הגדרת מעמדו כעובד זמני או קבוע או מכח חוזה מיוחד, ולא מאוחר מחלוף 36 חודש להגדרתו כעובד כאמור, ככל שאי צירופו נובע מטעות של המשרד, ומסיבה זו בלבד, ובמקרה כזה ניתן יהיה לאשר קבלתו של העובד כחבר ככל שיחתום על טופס הצטרפות וישלם, עם הצטרפותו, פרמיה בגין כל השנים בהם היה זכאי להיות חבר ולא מימש זכאותו עקב טעות המשרד. למען מנוע ספקות, צרוף חבר באחור ע"פ האמור בפיסקה זו מותנה במצב בריאות תקין ובהקניית זכויות בגין נכות רק בחלוף תקופת הכשרה בת 12 חודש ממועד צירופו.

ד. על אף האמור בפסקאות א', ב', ג', לעיל, עובד לא יוכל להצטרף לקרן בהיותו בן למעלה מ- 60 שנים.

למקרה מוות בלבד – פנסיונר

חבר בקרן שפרש לגמלאות ומקבל גימלה, או חבר בקרן שפרש מעבודתו בגיל פרישה אף אם אינו מקבל גימלה ובלבד שהגיש בקשה תוך 24 חודשים מיום פקיעת זכאותו כעובד, להצטרף לקרן וזו אושרה ע"י הנהלת הקרן, ובלבד שיש לו בן/בת זוג או ילדים מתחת לגיל 18, או ילדים שאינם עומדים ברשות עצמם ואינם מסוגלים לפרנס עצמם, בתנאי כי המשיך להיות מבוטח כפנסיונר ברציפות מאז פרישתו מהעבודה.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: