מבנה ארגוני

מוסדות והליכי בחירה

הוועידה הארצית

הינה המוסד העליון ומונה 501 חברים.ות שנבחרים בבחירות אישיות במקומות העבודה, מתוכם 426 נציגי מקומות העבודה ו- 75 נציגי גמלאים שנבחרים ע"י הגימלאים של שרות המדינה. בנוסף מצורפים כחברי המוסדות לרבות לועידה הארצית יו"ר או היו"ר בפועל של הסתדרות עובדי המדינה. המזכירים הארציים והמזכירים המרחביים בתוקף תפקידם, כל עוד מכהנים בתפקידם יוכלו לבחור ולהיבחר לכל תפקיד, לרבות לתפקיד יו"ר הסתדרות עובדי המדינה. הועידה הארצית הינה מוסד עליון, המתכנסת אחת לשנה בהתאם לנסיבות. בועידה מדווח על ביצוע המדיניות המקצועית, דנים לגבי המדיניות המקצועית לעתיד ומועלים נושאים שונים ע"י חברי הועידה ומתקבלות החלטות ברוב קולות.

המרכז

למרכז ייבחרו 167 חברים מבין ועל ידי צירי הועידה הארצית בישיבתה הראשונה, 142 נציגי מקומות עבודה ו- 25 נציגי הגמלאים לפי מרחבים. נציגי הגימלאים ייבחרו על בסיס אזורי הבחירה המרחביים על ידי נציגי הגימלאים מאותו מרחב לועידה לפי המשקל היחסי של מרחב כאמור בועידה. בנוסף להם יצורפו כחברי המרכז בתוקף תפקידם וכל עוד הם מכהנים בתפקידם. יו"ר הסתדרות עובדי המדינה ומזכירי הסתדרות עובדי המדינה הארציים והמרחביים וכפי שיכהנו מעת לעת.

מזכירות הסתדרות עובדי המדינה

המזכירות תמנה 57 חברים והיא תבחר מבין וע"י המרכז בישיבתה הראשונה. המזכירות תמנה 48 נציגי מקומות עבודה ו- 2 גימלאים לפי מרחבים. נציגי מקומות העבודה ייבחרו למזכירות מבין ועל ידי צירי אותו מקום עבודה במרכז על בסיס יחידות הבחירה לפי המשקל היחסי של כל יחידה כאמור כשלפחות נציג אחד לכל מרחב. נציגי הגימלאים ייבחרו על בסיס איזורי הבחירה המרחביים, על ידי נציגי הגמלאים מאותו מרחב לועידה, לפי המשקל היחסי של כל מרחב כאמור בועידה כשלפחות נציג אחד לכל מרחב. בנוסף יצורפו כחברי מזכירות היו"ר, המזכירים הארציים ומחזיקי התיקים הארציים, ונציגים מ- 10 המרחבים הגדולים, בתוקף תפקידם וכל עוד הם מכהנים בתפקידם וכפי שיכהנו מעת לעת.

המזכירות הארצית

המזכירות הארצית מתכנסת אחת לשלושה חודשים בהתאם לנסיבות לשם קביעת המדיניות המקצועית שעל פיה יש לפעול לקידום אינטרס עובדי המדינה בהעלאת השכר, חידוש הסכמי עבודה, שמירת זכויות העובדים קידומם ושמירה על סל רווחת עובדי המדינה.

בחירת יושב הראש של הסתדרות עובדי המדינה

הועידה הארצית תבחר בישיבתה הראשונה את יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, היו"ר יבחר בהצבעה חשאית. אם יהיו יותר משני מועמדים ואף אחד מהם לא קיבל יותר מ- 50% מהקולות, יערך סיבוב הצבעה חשאית נוסף בין שני המועמדים. במקרה ויהיה רק מועמד אחד, תאושר בחירתו בהצבעה גלויה על ידי צירי הועידה. היו"ר יהיה בתוקף תפקידו חבר מרכז, חבר מזכירות וישמש כיו"ר בכל המוסדות.

יו"ר

עומד בראש הסתדרות עובדי המדינה.
א. מנווט את הפעילות השוטפת ויישום המדיניות כפי שאושרה במוסדות.
ב עוקב מקרוב אחר פעילות המזכירים הארציים והמרחביים, מסייע ומגיש כל עזרה שמתבקשת.
ג. נמצא בקשר ישיר עם יו"ר והועדים הארציים בשיתוף המזכירים.
ד. מכהן כיו"ר העמותות והמוסדות של ההסתדרות ובהסתדרות.
ה. שותף בכיר במו"מ של ההסתדרות שמנהלת עם המעבידים.

המזכירות הפעילה

המזכירות הפעילה מורכבת מיו"ר, מזכירים ארציים, מחזיקי תיקים ומזכירים מרחביים. המזכירות הפעילה הינה הגוף המבצע את ההחלטות ומתכנסת בהתאם לנסיבות אחת לשבועיים.

המזכירים הארציים

א. נמצאים בקשר תמידי עם הועדים הארציים והיו"ר ומסייעים להם בהתמודדות היומיומית בכל הנושאים והבעיות שמתעוררות במקומות העבודה.
ב. מסייעים ומכוונים בהכרזת סכסוך עבודה עפ"י הכללים המתחייבים.
ג. מסייעים בקיום בחירות לועד בהתאם למועד המתחייב מתקנון הבחירות לועדי עובדים של ההסתדרות ואו שאושר על ידה.
ד. משתתפים במו"מ על הסכמי עבודה ומסייעים בחתימתם.
ה. משתתפים בועדות מכרזים.
ו. נמצאים בקשר ישיר עם הנהלות המשרדים, נש"מ והממונה על השכר.

המוסדות המרחביים הם: מועצת המרחב ומזכירות המרחב

א. נמצאים בקשר יומיומי עם הועדים המקומיים ומסייעים להם בכל הנושאים והבעיות שמתעוררות במקום העבודה, מכוונים ומסייעים לגבי הכרזת סכסוכי עבודה עפ"י הכללים המתחייבים.
ב. מסייעים בקיום בחירות לועד העובדים בהתאם למועד המתחייב מתקנון הבחירות לועדי עובדים של ההסתדרות או שאושר על-ידה.
ג. משתתפים במו"מ על הסכמי עבודה ומסייעים בחתימתם.
ד. משתתפים בועדות מכרזים בנש"מ ובמשרדי הממשלה.
ה. נמצאים בקשר ישיר עם ההנהלות של המשרדים, נש"מ והממונה על השכר.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: