קריטריונים לגמול השתלמות

הארכת תקופת ההכרה של קורסי גמול השתלמות בשל מגפת הקורונה

ועדת המעקב בעניין גמול ההשתלמות החליטה כי תקופת הקורונה (מיום 1.3.2020 ועד ליום - 30.04.2021)
לא תבוא במניין תקופת ההתיישנות הקבועה בכללי ההתיישנות לגמול (5 שנים)
להרחבה

וועדת גמול ההשתלמות לעובדי המדינה בדירוג המנהלי,
הסתדרות עובדי המדינה רח' ארלוזרוב 93 ת"א
טלפון : 6921289 -03 ימים א' - ה' בין השעות:12.00-10.00
הממונה: אלינור אסיף

לידיעתך, הגשת הבקשה לגמול השתלמות כרוכה בתשלום של 150 ₪ עבור דמי טיפול

זכאים להגיש:
עובדים שדרגתם המנהלית היא לפחות 15 ומעלה
עובדים שהשלימו לפחות 10 שנ"ל השכלה תיכונית

השעות הנדרשות להכשרה נקבעות עפ"י וותק העובד/ת במקום העבודה, להן מתווספות 400 שעות להעשרה, להלן הפירוט:

ותק בשנים

שעות להכשרה

שעות להעשרה

סה"כ שעות

שנה אחת8004001200
עד שנתיים7004001100
2+36004001000
4+5500400900
6+7400400800
8+9300400700
10+11200400600
12 ומעלה100400500

כללי:

  • יוכרו קורסים והשתלמויות שנסתיימו בתקופה של 5 שנים שקדמו להגשת הבקשה לוועדת הגמול.
  • יוכרו קורסים והשתלמויות שנערכו במסגרת מוסד לימודי מוכר, בהיקף של 400 שעות לימוד פרונטליות (שיעור הניתן כשהמורה עומד בפני כיתת תלמידים ומרצה) או 250 שעות לימוד פרונטליות והכנת פרויקט לימודי או עבודת גמר בהיקף של 150 שעות.
  • יוכרו קורסים והשתלמויות אשר יש בהם לתרום להרחבת הידע ו/או העמקתו בתחום הרחב של העיסוק ו/או המקצוע ו/או התפקיד של העובד,כאשר מחציתם בתחום המקצוע ומחציתם בתחומים כלליים.
  • יוכרו קורסים והשתלמויות אשר בתנאי ההרשמה שלהם נקבע כי הם מיועדים לעובדים בעלי השכלה תיכונית ומעלה ומספר שעות הלימוד הפרונטליות בהם הוא לא פחות מ-40 שעות. קורסים והשתלמויות שמכסת השעות בהם הייתה 40 שעות בלבד יוכרו בתנאי שנמשכו לפחות 5 ימים רצופים, או נערכו בלא יותר מ-10 מפגשים עוקבים, כאשר ההפסקה בין מפגש למפגש הייתה לא יותר מחודש.
  • במקרים מיוחדים ניתן יהיה להכיר בחלק מנושאי קורס או השתלמות (הכל בהתאם לקריטריונים).
  • קורסים והשתלמויות מוכרים לעניין זה, הם קורסים והשתלמויות שהוכרו בוועדה שליד משרד החינוך התרבות והספורט.

הסבה מקצועית: יוכרו והשתלמויות במסגרת הסבה מקצועית, כאשר הלימודים מרחיבים את אופקיו המקצועיים או התפקודיים של העובד, והלימודים עומדים בכל הקריטריונים המזכים בגמול.השתלמויות המהוות תנאי לקבלה לתפקיד או לעבודה:קורסים והשתלמויות שנערכו במסגרת לימודי הכשרה ו/או הסבה מקצועית, המהווים תנאי לקבלה לתפקיד או תנאי לקבלה לעבודה, יוכרו באופן שיקוזזו 200 שעות מסה"כ שעות הקורס.קורסים להכרת ציוד ותפעולו:יוכרו לימודים תאורטיים (עיוניים) להכרת ציוד ותפעולו, אשר יהיו לפי תכנית מוגדרת הנערכת בקבוצות.לימודי שפה זרה (למעט השפה העברית):לימודי שפות זרות יוכרו עד 80 שעות לימוד ; יוכרו 100 שעות לימוד שפות זרות לקורסים שהסתיימו עד ליום 30.9.12. לימודים במוסדות להשכלה גבוהה: לימודים חלקיים במוסדות להשכלה גבוהה שהופסקו ואינם מזכים את הלומד בתואר אקדמי, כולל לימודי תעודה אשר הוכרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה, יוכרו אם חלפו 3 שנים מיום הפסקת הלימודים. באישור גמול ההשתלמות יצוין כי העובד לא יהיה זכאי להטבה נוספת כלשהי בגין למודים אלו.

  • תעודת הוראה תזכה בגמול השתלמות עובדים שתפקידם העיקרי הוא עיסוק בהוראה ו/או בחינוך בתנאי שאינם מקבלים הטבה כספית או הטבה אחרת כלשהי בגין אותה תעודת הוראה. באישור לגמול יצוין כי העובד אינו זכאי להטבה נוספת כלשהי בגין לימודי תעודת ההוראה.
  • לעובדים שתפקידם העיקרי אינו הדרכה ו/או חינוך יוכרו 200 שעות מסה"כ שעות הלימוד לתעודת ההוראה בתנאי שאינם מקבלים הטבה כספית או הטבה אחרת כלשהי בגין אותה תעודת הוראה. באישור לגמול יצוין כי העובד אינו זכאי להטבה נוספת כלשהי בגין לימודי תעודת ההוראה.
  • כל יחידת לימוד אקדמאית (6 נקודות) באוניברסיטה הפתוחה תוכר כשוות ערך ל- 100 שעות לימוד. (3 נקודות = 50 שעות לימוד).

קורסים צבאיים לעובדים אזרחיים: קורסים טכניים מוכרים רק משלב 11 ומעלה לבעלי תפקידים רלבנטיים לקורסים אלו.

  • הלימודים במכללה לבטחון לאומי ובקורס פו"מ מוכרים במלואם.
  • עבור הלימודים בקורס מפ"ים ובקורס מגד"ים יוכרו רק 50% ממספר שעות הלימוד.
  • קורסים מקצועים אחרים מוכרים רק בתנאי שנערכו לאחר קבלת דרגת קצונה.

קורסים והשתלמויות שהתקיימו מעבר למסך הברזל- עולים חדשים: קורסים והשתלמויות אשר נערכו בחו"ל, במדינות אשר קיימת לגביהן בעיה לקבל אישורים מפורטים, ויש בידי העובד תעודה ללא פירוט נושאי הלימוד ושעות הלימוד, יוכרו גם על סמך תצהיר מאושר על ידי עו"ד, המפרט נושאי הלימוד ושעות הלימוד. הקריטריון בדבר הכרה בקורסים שנסתיימו 5 שנים לפני הגשת הבקשה יחול על עולים החדשים רק לאחר 5 שנים מיום עליתם ארצה ובתנאי שצורפה תעודת עולה לבקשת גמול ההשתלמות.השתלמות אינדיבדואלית או עבודה מעשית מקצועית בחו"ל תוכר בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:

  • השתלמות במסגרת לימודית הנערכת על-ידי גורם מוכר אחד, אשר אושרה על-ידי ועדת ההשתלמות המרכזית בנש"מ או על-ידי ועדות מקבילות אצל מעסיקים אחרים.
  • השתלמות מקצועית מובהקת בתחום העיסוק ו/או המקצוע של העובד, שאינה כוללת רכיבים שאינם בעלי אופי לימודי מקצועי. רכיבים כאלו, אם יהיו, יקוזזו ממכסת שעות ההשתלמות.
  • משך ההשתלמות 14 יום רצופים או יותר ו-80 שעות לימוד לפחות.
  • יש להעביר לוועדת הגמול אישור מהמוסד הלימודי בו התקיימה ההשתלמות, המאשר את משך השתלמות, תכנית ההשתלמות, נושאי ההשתלמות, מספר שעות הלימוד ופירוט יומי של שעות הלימוד.
  • לצורך גמול השתלמות יוכרו לא יותר מ-200 שעות אינדיבידואלית או עבודה מעשית בחו"ל.
  • אין האמור בסעיף זה בא לשנות או לפגוע בכללי הזכאות לגמול ההשתלמות בגין השתלמות פרונטלית בחו"ל.

קורסים והשתלמויות אשר לא מזכים בגמול השתלמות: לימודים לקראת תעודה או תואר אקדמי ו/או לימודי השלמה לקראת תואר.

  • סיורים בארץ ובחו"ל.

גמלאים: גמלאי המקבל קצבתו על-פי חוק שירות המדינה (גמלאות), וערב פרישתו נתקיימו בו כל התנאים המזכים לגמול השתלמות, יקבל התוספת בקצבתו לאחר קבלת אישור מועדת גמול ההשתלמות של הדירוג לפיו משולמת קצבתו.

  • במקומות עבודה בהם קיימת פנסיה תקציבית שלא על-פי חוק שירות המדינה (גמלאות), ניתן יהיה להחיל ההסדר האמור לעיל בהתאם להסכמי הפנסיה בכל מקום.
  • לא ידונו מחדש בבקשות לגמול אשר אושרו בעבר אם משולם לעובד במשכורתו גמול השתלמות.
  • למען הסר ספק מובהר כי קורסים אשר הובאו בחשבון לצורך הטבת שכר אחרת לפי הסכם עבודה לא יובאו בחשבון לצורך גמול השתלמות. כמו כן, קורסים אשר הובאו בחשבון לצורך גמול השתלמות לא יובאו בחשבון לצורך הטבת שכר אחרת.

מועדי תחולה ותשלום: המועד המוקדם ביותר לתחולת הזכאות והתשלום הוא 5 שנים מיום הגשת הבקשה לועדת גמול השתלמות.

  • תשלומי גמול ההשתלמות ישולמו בערכים נומינליים.

המסמכים שיש לצרף לבקשה: תיאור התפקיד כולל דירוג ודרגה.

  • תעודה על השכלה תיכונית בהעדר תכונית, ניתן להגיש לוועדה , אלה נבדקים לגופו של עניין ומאומתים עם השאלון האישי שמילא העובד עם כניסתו לעבודה וקבילים רק במידה וקיימת התאמה בין ההצהרה לשאלון האישי.
  • בוגרי בתי ספר מקצועיים תלת שנתיים עד שנת 1973 בהם הסתיימו הלימודים באופן רשמי לאחר 3 שנות תיכון יצרפו תעודת גמר ממשלתית של משרד החינוך והתרבות, או טופס בחינות גמר מאגף הבחינות של משרד החינוך והתרבות המאשר כי הם בעלי השכלה תיכונית מקצועית מלאה.
  • תעודות על סיום קורסים והשתלמויות מהמוסדות בו נלמדו, בהם יפורטו נושאי הלימוד, מספר שעות הלימוד ומועד סיום הקורס, כולל מועד זכאות לתעודה.
  • תוכניות הקורסים וההשתלמויות, היקפן ותנאי הקבלה.
  • בהעדר תעודות על קורסים והשתלמויות, יש לצרף אישור מהמוסד בו התקיים הקורס. באישור יפורטו נושאי הלימוד ומספר שעות הלימוד, יאושר כי העובד עמד בכל דרישות הקורס והיה זכאי לתעודת גמר, ויצוין מועד הזכאות לתעודה. האישור צריך להיות חתום ע"י מנהל המוסד הלימודי ובצירוף חותמת המוסד.

לימודי תג"ת (תעודת גמר תיכון): החל משנת 2000, ניתן יהיה להכיר בשעות להכשרה בלבד (בעלות זיקה לעיסוק או למקצוע) עפ"י הרשימה שלהלן:

ותק בתחום העיסוק או המקצועשעות לימוד נדרשותבעלות זיקה לעיסוקאו למקצוע לבעליהשכלה תיכונית
שנה אחת
200
עד שנתיים
190
עד 4 שנים
175
עד 6 שנים
165
עד 8 שנים
145
עד 10 שנים
130
עד 12 שנים
115
12 שנים ומעלה
100

לא ניתן להכיר בחלק משעות הלימוד בתג"ת לצורך 400 שעות להעשרה.החל מ-1.1.2000 מכסת השעות לאחר התג"ת נקבעה ל-100 שעות בלבד.את הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להעביר ל:

וועדת גמול ההשתלמות לעובדי המדינה בדירוג המנהלי,
הסתדרות עובדי המדינה רח' ארלוזרוב 93 ת"א .
טלפון : 6921289 -03 ימים א' - ה' בין השעות:12.00-10.00
הממונה על גמול ההשתלמות: אלינור אסיף.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: