הקרן לביטוח הדדי

הקרן לביטוח הדדי לעובדי המדינה וגמלאיה

יו"ר הקרן- עו"ד אופיר אלקלעי

מנכ"לית והממונה על שירות לקוחות ופניות הציבור – הגב' עליזה אוליאל
משרדי הקרן: רח' הלל 8 ירושלים, 9458108
טלפון – 02-6258343 | 02-6257630
פקס- 02-6245706 .
לפניות ובירורים בנושא הביטוח ההדדי: [email protected] 
למשלוח טופסי הצטרפות ושינוי מוטבים: [email protected] 

אמנת שירות לקוחות – ביטוח הדדי

אודות הקרן

 הקרן לביטוח הדדי קיימת משנת 1969. הקרן הוקמה ע"י הסתדרות עובדי המדינה בישראל ומנוהלת על ידה. חברים בקרן עובדי המדינה וגמלאיה, וכן עובדי תאגידים וחברות ממשלתיות כגון: בזק, "כאן" – תאגיד השידור הישראלי , רפאל, רכבת ישראל ועוד.

מטרות

1. סיוע מיידי במקרים של פטירה או נכות לעובדי המדינה.
2. סיוע מיידי לאלמן/ת גמלאי/ת.
3. חלק משירותי הרווחה המוענקים לעובדי המדינה ע"י הסתדרות עובדי המדינה.

תנאי הביטוח ההדדי
יודגש כי, עובד שהינו מעל גיל 60 במועד הכניסה לשירות המדינה, אינו יכול להצטרף לקרן לביטוח הדדי.

עובד פעיל בשירות מבוטח בקרן לשני כיסויים:
1. במקרה פטירה-המענק משולם למוטבים בהתאם לטופס הצהרת הנהנים.
2. במקרה נכות-עובד הפורש לגמלא מוקדמת לפני גיל 60, עקב 100% נכות רפואית לצמיתות בהתאם לתנאי התקנון.
3. פרמיה חודשית עובדים וגמלאים- 20.02 ₪ צמוד למדד.
    מענק פטירה עובד פעיל -104,890 ₪ צמוד למדד.
    מענק נכות 100% לצמיתות-עובד פעיל – 104,890 ₪ .
    מענק פטירה גמלאי- 34,963 ש"ח  צמוד למדד.

נכון ליום 16.7.23

הן הפרמיה והן המענק צמודים למדד ומתעדכנים אחת לחודש.

גמלאים

גמלאים מבוטחים בקרן למקרה פטירה בלבד. מבוטחים בתנאי שיש להם בן או בת זוג, או ילדים מתחת לגיל 18, ילדים מעל גיל 18 רק אם אינם עומדים ברשות עצמם.
פרמיה חודשית -20,02 ש"ח.
מענק פטירה גמלאי – 34,963 ש"ח.

נכון ליום 16.7.23

הן הפרמיה והן המענק צמודים למדד ומתעדכנים אחת לחודש. הפרמיה מנוכית משכר העובדים והגמלאים באמצעות מחלקת ניכויים בבנק יהב ,ישירות מתלוש השכר.

נוהל הגשת תביעה

מענק פטירה עובד פעיל:
מסמכים נדרשים:
1. טופס תביעה.
2. תעודת פטירה
3. אישור גזברות המשרד כי העובד שילם פרמיה באופן רציף ומלא ממועד כניסתו לשירות.
4. טופס הצהרת נהנים הנמצא בתיק אישי של כל עובד.
5. אישור על ניהול חשבון בנק מוטבים או לחילופין שיק מבוטל.
תביעה זו מוגשת באמצעות מחלקת כח אדם במשרדים.

מענק נכות עובד פעיל:

מסמכים נדרשים:
 1. אישור ועדה רפואית על נכות רפואית בגובה 100% לצמיתות.
 2. תאריך פרישה לגימלאות.
 3. צילום ת.ז. של העמית.
 4. אישור גזברות המשרד כי העובד שילם פרמיה באופן רציף ומלא ממועד כניסתו לשירות.
 5. אישור על ניהול חשבון בנק או לחילופין שיק מבוטל.
תביעה זו מוגשת באמצעות מחלקת כח אדם במשרדים.

מענק פטירה –גמלאי:

מסמכים נדרשים:
 1. תעודת פטירה.
 2. צילום תלוש פנסיה אחרון של המבוטח.
 3. צילום ת.ז. של בן/בת הזוג.
 4. אישור על ניהול חשבון בנק מוטבים או לחילופין צילום שיק מבוטל.
התביעה מוגשת ע"י אלמנת המנוח.

עוד על הקרן לביטוח הדדי

 1. הקרן לביטוח הדדי, כפופה לאגף שוק ההון, בטוח וחיסכון במשרד האוצר.
 2.  הקרן לביטוח הדדי פונה ומנסה לאתר אלמנות ואלמנים של גמלאים המבוטחים בקרן, ומעבירה אליהם את כספי מענק הביטוח חיים המגיע להם.
 3.  על כל עובד או גמלאי המבוטחים בקרן להודיע על כל שינוי כתובת, או שינוי במצב המשפחתי.
 4. עובדי מדינה הפורשים לגמלאות חייבים למלא טופס בקשת הצטרפות לקרן לאחר הפרישה (הביטוח לא מתחדש אוטומטית).
 5. ככל שהעמית מעוניין להשיג על השירות שניתן לו בקרן, הוא יוכל לפנות לממונת שירות לקוחות, לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

אלה המבוטחים לסוגיהם בביטוח ההדדי:

למקרה מוות או נכות – חבר

א. עובד מדינה שהינו במעמד קבוע, זמני, המועסק עפ"י חוזה מיוחד, וכן עובד ארעי המועסק לפחות 12 חודש.

ב. עובד בחברות ממשלתיות ובתאגידים ממשלתיים אשר הנהלת הקרן אישרה מפעם לפעם, בהחלטה מיוחדת, כי עובדיהם יחשבו כחברים בקרן, ובלבד שמעמדו הינו קבוע, זמני, או מכח חוזה מיוחד, או עובד ארעי המועסק לפחות 12 חודש.

ג. האמור בסעיף א', ב', לעיל, בתנאי שהעובד הצטרף לקרן לא יאוחר מאשר תוך 12 חודשים מיום הגדרת מעמדו כעובד זמני, או קבוע, או מכח חוזה מיוחד, בשרות המדינה, או בחברה, או בתאגיד, או לחילופין, תוך 12 חודשים ממועד החלטת הנהלת הקרן על צירוף עובדי חברה או תאגיד כחברים בקרן, הכל לפי המאוחר, ובתנאי נוסף כי המשיך להיות חבר בקרן ברציפות כל עוד הינו עובד בשרות המדינה, בחברה או בתאגיד שאושרו כאמור, ושילם כל השנים, באופן רציף וסדיר, את דמי הביטוח.
למען מנוע ספקות הרי קיימת רציפות זכויות לחברים שעברו משרות המדינה לחברות או תאגידים, ולהיפך, ובלבד שעובדי החברות או התאגידים חברים בקרן.

על אף האמור לעיל ניתן לצרף חבר אף לאחר חלוף 12 חודש מיום הגדרת מעמדו כעובד זמני או קבוע או מכח חוזה מיוחד, ולא מאוחר מחלוף 36 חודש להגדרתו כעובד כאמור, ככל שאי צירופו נובע מטעות של המשרד, ומסיבה זו בלבד, ובמקרה כזה ניתן יהיה לאשר קבלתו של העובד כחבר ככל שיחתום על טופס הצטרפות וישלם, עם הצטרפותו, פרמיה בגין כל השנים בהם היה זכאי להיות חבר ולא מימש זכאותו עקב טעות המשרד. למען מנוע ספקות, צרוף חבר באחור ע"פ האמור בפסקה זו מותנה במצב בריאות תקין ובהקניית זכויות בגין נכות רק בחלוף תקופת הכשרה בת 12 חודש ממועד צירופו.

ד. על אף האמור בפסקאות א', ב', ג', לעיל, עובד לא יוכל להצטרף לקרן בהיותו בן למעלה מ- 60 שנים.

למקרה מוות בלבד – פנסיונר

חבר בקרן שפרש לגמלאות ומקבל גימלה, או חבר בקרן שפרש מעבודתו בגיל פרישה אף אם אינו מקבל גימלה ובלבד שהגיש בקשה תוך 24 חודשים מיום פקיעת זכאותו כעובד, להצטרף לקרן וזו אושרה ע"י הנהלת הקרן, ובלבד שיש לו בן/בת זוג או ילדים מתחת לגיל 18, או ילדים שאינם עומדים ברשות עצמם ואינם מסוגלים לפרנס עצמם, בתנאי כי המשיך להיות מבוטח כפנסיונר ברציפות מאז פרישתו מהעבודה.

שיעור דמי הביטוח

 1. פרמיה חודשית עובדים וגמלאים- 20.02 ₪  צמוד למדד.
 2. מענק פטירה עובד פעיל – 104,890  ₪  צמוד למדד.
 3. מענק נכות 100% לצמיתות-עובד פעיל – 104,890 ₪  צמוד למדד.
 4. מענק פטירה גמלאי- 34,963 ₪  צמוד למדד.

נכון ליום 16.7.23

הערות:

 • הפרמיה והמענק יוצמדו למדד המחירים לצרכן המתפרסם ב – 15 לכל חודש.
 • שיעור דמי הביטוח ומועד תשלומם יהיו בהתאם להחלטות כפי שתתקבלנה מעת לעת, ע"י הנהלת הקרן. למען מנוע ספקות, ההנהלה תוכל לשנות את שעור דמי הביטוח, ומועד התשלום, אף במהלך שנת הביטוח.
 • למען מנוע ספקות, הרי דמי הביטוח יהיו שנתיים ויחייבו במלוא תשלומם אף אם חבר הצטרף לקרן במהלך השנה
הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: