הזכות להתאגד

חברות בארגון עובדים

הזכות להתארגן בארגון עובדים, הוכרה הן בפסיקה והן בחקיקה כזכות אשר יש להגן עליה ולקדמה.
להלן מספר סעיפים מחוק הסכמים קיבוציים (תיקון התשס"א ) המציינים זאת:

33ח. הזכות לפעילות או לחברות בוועד עובדים או בארגון עובדים

לכל עובד הזכות לפעול למען התארגנות עובדים בוועד עובדים ובארגון עובדים ולפעול במסגרתם.

33ט. איסור מניעת כניסה

מעביד לא ימנע מנציג של ארגון עובדים להיכנס למקום עבודה שבו מועסק עובד, לשם קידום הזכות כאמור בסעיף 33ח ולשם קידום ענייני עובדים, וזאת בהתחשב בצורכי העבודה ובצנעת הפרט.

33י. איסור פגיעה בעובד לעניין חברות או פעילות בוועד עובדים או בארגון עובדים

א. מעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של עובד ולא יימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשם אחד מאלה:
חברותו או פעילותו בארגון עובדים;
פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים ;
הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו בארגון עובדים ;
חברותו בוועד עובדים או פעילותו בוועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים; לעניין זה, יראו וועד עובדים כפועל במסגרת ארגון עובדים אם יושב ראש ארגון העובדים או מי מטעמו נתן הודעה בכתב המאשרת זאת;
פעילותו לצורך הקמה של וועד עובדים
ב. בסעיף זה, "תנאי עבודה" - לרבות קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

33יא. סמכויות שיפוט

לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו-33י והוא רשאי-
ליתן צו מניעה או צו עשה; הוראת פסקה זו כוחה יפה על אף האמור בסעיף 3 (2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א -1970;
לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם הנזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין.

33יב. זכות תביעה

תובענות בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו-33י יכול שיוגשו בידי-
העובד או דורש העבודה;
ארגון העובדים.

33יג. התיישנות

לא ייזקק בית דין אזורי לעבודה לתביעה אזרחית בשל הפרת הוראת סעיפים 33ט ו-33י לאחר שחלפו שנים עשר חודשים מיום שנוצרה העילה.

33יד. עונשין

הנמנע מקבלתו של אדם לעבודה, המרע את תנאי עבודתו של עובד או המפטר עובד בשל אחד מאלה, דינו- קנס כאמור בסעיף 61(א)(2), לחוק העונשין, התשל"ז -1977:

חברותו בארגון עובדים או בוועד עובדים;
הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים ;
הפסקת חברותו בארגון עובדים.

33טז. דין המדינה

לעניין סעיפים 33ח עד 33יד, דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

33טז. אי תחולה

סעיפים 33ח עד 33טו לא יחולו על מי שחל עליו איסור להתארגן על פי חוק.

34. ביצוע ותקנות

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, אך לא יתקין שר העבודה והרווחה תקנות לפי סעיף 26 אלא לאחר התייעצות בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ובארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר נוגעים בדבר.

להצטרפות להסתדרות העובדים הכללית החדשה נא חייג - 1-700-700-331

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: