גמול מנהל

הארכת תקופת ההכרה של קורסי גמול השתלמות בשל מגפת הקורונה

ועדת המעקב בעניין גמול ההשתלמות החליטה כי תקופת הקורונה (מיום 1.3.2020 ועד ליום - 30.04.2021)
לא תבוא במניין תקופת ההתיישנות הקבועה בכללי ההתיישנות לגמול (5 שנים)
להרחבה

לידיעתך, הגשת הבקשה לגמול השתלמות כרוכה בתשלום של 150 ₪ עבור דמי טיפול - בגין כל פעימה (סה"כ 3 פעמים).

הסתדרות עובדי המדינה העלתה דרישה למתן "גמול מנהל" לעובדים המנהליים, שעד כה היו זכאים לגמול השתלמות אחד בלבד; זאת בדומה לגמול ב', הניתן לעובדים בדירוגים המקצועיים השונים. לאחר משא ומתן ממושך מול האוצר עוגנו ההסכמות בנושא כמפורט בהסכם קיבוצי שנחתם ביום 17.4.08 ועודכן ביום 21.4.09 

     מי זכאי לגמול מנהל?

 1. עובד בשירות המדינה שמשכורתו מחושבת עפ"י הסכמים קיבוציים.
 2. עובד שהשלים תקופת עבודה של 5 שנים רצופות בשירות המדינה.
 3. עובד המדורג בדירוג המנהלי ושוהה בדרגה 15 ומעלה.
 4. עובד שקיבל גמול השתלמות כאשר חלפו 12 חודשים לפחות ממועד תחילת הזכאות.
 5. נתקבל אישור מהממונה על ההדרכה במשרד המאשר השתתפות לכל אחד ואחד משלושת השלבים של גמול מנהל ב'. בהיעדר אישור, לא תוכר ההשתלמות והעובד לא יהיה זכאי להטבות בגינה.

  מהי מתכונת הלימודים של גמול מנהל ב'?

  גמול מנהל ב' יתקיים בשלושה שלבים (פעימות), כאשר בכל שלב ישלים העובד 40 שעות לימוד שיזכו אותו בסכום של 105 ש"ח לכל שלב ובסה"כ , עם תום השלב השלישי (בתום 120 שעות לימוד), יזוכה העובד ב-315 ש"ח.

שלב א'

מתי ניתן להתחיל ללמוד?

בחלוף 6 חודשים לפחות ממועד הזכאות לגמול השתלמות.

נושאי הלימוד ?

נושאים שיאושרו ע"י נציבות שירות המדינה ובלבד שלא תהיה כפילות בין ההשתלמות המבוקשת להשתלמויות שנלמדו בעבר ע"י העובד.

 קורסים לגמול מנהל (מ)

זכאות לגמול:

יתקיימו התנאים הבאים:

 • תקופת עבודה רצופה של 5 שנים
 • חלפו 12 חודשים ממועד הזכאות לגמול השתלמות
 • סיום 40 שעות לימוד ואישור הוועדה לגמול מנהל.

זיכוי כספי בסך 105 ש"ח החל ממועד אישור הזכאות. יצוין כי הסכומים הנקובים הינם לעובד המועסק במשרה מלאה. לעובד המועסק במשרה חלקית, יחושב הסכום בהתאם לחלקיות משרתו.

שלב ב'

מתי ניתן להתחיל ללמוד?

בחלוף 6 חודשים לפחות ממועד סיום לימודי השתלמות גמול מנהל שלב א'.

נושאי הלימוד?

עפ"י הנושאים שיאושרו ע"י נציבות שירות המדינה ובלבד שלא תהיה כפילות בין ההשתלמות המבוקשת להשתלמויות שנלמדו בעבר ע"י העובד.

לרשימת נושאי הלימוד לגמול מנהל ב' (מ)

זכאות לגמול:

תינתן בסיום 40 שעות לימוד ואישור הוועדה לגמול מנהל.

זיכוי כספי - 105 ש"ח נוספים יתקבלו בתום 18 חודשים מיום הזכאות לגמול מנהל שלב א' (סה"כ 210 ש"ח גמול מנהל א' + שלב ב'). יצוין, כי הסכומים הנקובים הינם לעובד המועסק במשרה מלאה. לעובדים במשרה חלקית, יחושב הסכום בהתאם לחלקיות המשרה.

שלב ג' השלב האחרון

מתי ניתן להתחיל ללמוד?

בחלוף 6 חודשים לפחות ממועד סיום לימודי גמול מנהל שלב ב'.

נושאי הלימוד:

עפ"י הנושאים שיאושרו ע"י נציבות שירות המדינה ובלבד שלא תהיה כפילות בין ההשתלמות המבוקשת להשתלמויות שנלמדו בעבר ע"י העובד.
להלן רשימת הקורסים המאושרת לגמול מנהל (מ)

זכאות לגמול -בסיום 40 שעות לימוד ולאחר אישור הוועדה לגמול מנהל- זכאות לגמול מנהל שלב ג'.

זיכוי כספי - בתום 18 חודשים מיום הזכאות לגמול מנהל שלב ב' יזוכה העובד ב- 105 ש"ח נוספים ובסה"כ זכאות מלאה של 315 ש"ח (105 ש"ח עבור כל שלב). יצוין כי הסכומים הנקובים הינם לעובד המועסק במשרה מלאה. לעובד במשרה חלקית יחושב הסכום בהתאם לחלקיות משרתו.

אישור הזכאות לגמול מנהל שלבים א', ב' ו-ג' - כל אחד בנפרד, יינתן לעובד ע"י וועדת הגמול לאחר שמצאה כי העובד עומד בתנאים הנדרשים.

לאחר סיום כל שלב בהשתלמות, יעביר העובד את הטפסים הבאים:

 1. שני טפסים למילוי:  א. טופס בקשה לגמול   (מ)   ב.  טופס נוסף למילוי (מ)
 2. אישור הממונה במשרד להשתתפות בגמול מנהל - לכל שלב.
 3. אישור המשרד שהעובד השלים תקופת עבודה רצופה של 5 שנים לפחות, בשירות המעסיק, במועד הגשת הבקשה לגמול השתלמות.
 4. אישור המעיד על זכאות לגמול השתלמות ותעודה המעידה על סיום בהצלחה של גמול המנהל לפי השלב הרלוונטי בו השתתף.

וועדת הגמול תשלח לעובד, במידה ועמד בתנאים, את אישור הזכאות לגמול מנהל בציון השלב הרלוונטי ובציון מועד תחילת הזכאות.

 1. לא ניתן יהיה לקבל הטבה אחרת נוספת על סמך שעות הלימוד שנלמדו במסגרת גמול מנהל.
 2. סעיף 1 לעיל תקף גם אם ההשתלמות שנלקחה במסגרת גמול מנהל ארכה יותר מ-40 שעות.
 3. התיישנות - את הבקשה לגמול מנהל יש להגיש לוועדת הגמול בסמוך למועד קבלת התעודה ולא יאוחר מתום 5 שנים ממועד זה.

 1. לעובדים יוצעו 8 מודולות בנות 40 שעות לימוד כל אחת מהם הכוללות תכנים ונושאים התואמים את המטרות בהתאם למוגדר בהסכם ומותנית באישור האחראי במשרד
  (סמנכ"ל בכיר למנהל ולמשאבי אנוש או הממונה על ההדרכה במשרד).
 2. יאושרו רק השתלמויות מנהל אשר נלמדו לאחר אישור יישום הגמול בתאריך 1.6.09.

לקורסים מאושרים לגמול ב' (מ)

 1. מערכת השעות בקורס תכלול לא יותר מ-8 שעות לימוד ביום.
 2. הקורסים לצרכי גמול מנהל יחלו מהשעה 14:00.
 3. בקורסים מוסדיים בלבד ובאישור הממונה על ההדרכה/סמנכ"ל /מנהל אדמיניסטרטיבי, ניתן יהיה לקיים את הלימודים גם בשעות הבוקר.

כל משרד יהיה אחראי להחליט אלו עובדים ישתתפו בקורסי גמול מנהל בהתאם לסדרי העדיפויות שלו ובהתחשב בפרמטרים הבאים:

 1. אם השתלמות המנהל בה מדובר צפויה להביא לשיפור הרמה המקצועית של העובד.
 2. אופק השירות של העובד - תינתן עדיפות לעובדים בעלי אופק שירות ארוך.
 3. חוות דעת חיובית בגיליונות הערכת עובד בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה.
 4. לא עומדים כנגד העובד הליכים משמעתיים או פליליים.

במידה ובקשת העובד לא אושרה, זכאי העובד לערער על ההחלטה בפני וועדת הגמול. לצורך כך, ישלח העובד לוועדה את כל החומר בצירוף מכתב ערעור מנומק. החלטת וועדת הגמול בנושא היא סופית.

 1. חובת נוכחות ב-100% מהשיעורים.
 2. בסיום כל קורס תינתן הערכה לכל תלמיד, לבחינת הפנמת החומר הלימודי. הערכה זו תבוצע באופנים שונים. בסיום המבדק יינתן ציון לעובד.

 1. יש לברר ישירות מול המשרד לגבי  השתתפות בתשלום ובהכרה בימי היעדרות לצורך הלימודים
 2. סבסוד - יינתן ע"י העמותה לקידום מקצועי חברתי לקורסים המוצעים ע"י העמותה בלבד ובהתאם לזכאות העובד. 

את הבקשה בצירוף המסמכים הרלוונטיים יש לשלוח לכתובת:

הסתדרות עובדי המדינה
הוועדה לגמול השתלמות לעובדי המדינה - גמול מנהל
רחוב ארלוזרוב 93,
תל-אביב 62098

טלפון לבירורים

03-6921289 בימים א'-ה' בין השעות: 10:00-12:00.


הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: