This document was taken from the Hahistadrut.org.il website.
Use your browser's Print command to print this page.


חופשה כפויה בלא תשלום ובהיעדר הסכמת העובד מזכה העובד בשכר עבודה

חופשה כפויה בלא תשלום ובהיעדר הסכמת העובד מזכה העובד בשכר עבודה

 

 

בית דין האזורי לעבודה בחיפה ב-עב 001033/02 מיום 16 ביוני 2003, דן בנפקות המשפטית של הוצאת עובד בלא הסכמתו לחופשה ללא תשלום.

 

עיקרי העובדות:

 

1.      העובד התבקש על-ידי מנכ"ל החברה לא להתייצב לעבודה עד שובו מחו"ל למשך 10 ימים, מאחר ויחסיו של העובד עם יתר העובדים "הגיעו לכדי פיצוץ".

2.      העובד הכחיש כי היציאה לחופשה ללא תשלום בוצעה בהסכמתו.

 

עיקרי הפסק:

 

1.      ביה"ד לא קיבל את גרסת החברה כי הוצאתו של העובד לחופשה ללא תשלום הייתה בהסכמתו וקבע כי מדובר בהוצאה לחופשה כפויה בהוראת המעסיק.

2.      הפסקה זמנית של העבודה בדרך של חופשה ללא תשלום יכולה להיעשות במקרים שפורטו כחוק או בהסכמת הצדדים.

3.      חופשה ללא תשלום היא השעיה של חוזה עבודה, ובה העובד אינו חייב לעבוד והמעביד אינו חייב בשכר עבודה.

4.      כשם שחופשה ללא תשלום אינה זכות המוקנית לעובד, כך אין המעסיק יכול להכריח עובד לצאת לחופשה ללא תשלום. בשני המקרים גם יחד יראה המעשה כהפרת הסכם העבודה המזכה את המעביד בפיצוי או את העובד בהמשך תשלום שכרו, הכל על פי נסיבות העניין וכעולה מהתנהגותם.

5.      מאחר והוצאתו של העובד לחופשה נעשתה באופן חד צדדי זכאי התובע לשכרו עבור הימים אשר שהה בביתו.

 

 

מקור: "מבט הרשות" – אפרים ז'ילוני מרץ 2004.


Hahistadrut.co.il כל הזכויות שמורות.

לחצו כאן בכדי לחזור לכתבה.

.